صفحه فیسبوک فانوس

موسسه تحصیلات عالی فانوس یکی از نهاد های تحصیلی خصوصی پیشگام و تاثیر گذار در جهت ارایه خدمات تحصیلی برای جوانان تحصیلی کشور بوده که از بدو تآسیس تا اکنون توانسته

.است در آسمان نیلگون جامعه تحصیلی کشور،  درخشش خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

این نهاد تحصیلی و اثر گذار به تاریخ 3 میزان سال     1392  رسما رییس محترم موسسات خصوصی وزارت تحصیلات عالی و حضور شماری از شخصیت های بزرگ علمی و سیاسی , نمایندگان پارلمان و عده زیادی از فرهنگان و فریخته گان کشوردر تالاراین موسسه در قلب شهر کابل گشایش یافت.