صفحه فیسبوک فانوس

دیدگاه و مأموریت دانشگاهدیدگاه و ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی فانوس به عنوان یک نهاد معتبر علمی، خواهان ترویج و اشاعه ارزش های معتبر علمی و تربیت نسل متفکر و منتقد می باشد، از همین رو با توجه به رسالت اکادمیک و ملی خویش می خواهد خدمات معتبر علوم معاصر را برای نسل نو کشور عرضه نماید.


دیدگاه    Vision

فراهم سازی محیط امن، سالم و مفید تحصیلی، محلی که در آن  اساتید، محصلین و کارمندان این نهاد بتوانند به لحاظ علمی ترقی و پیشرفت نمایند. مهم ترین اصلی است که در دیدگاه مسؤولین و بنیان گذاران فانوس گنجانیده شده است.

از جانب دیگر بتوانیم سیستم کیفیت محور تحصیلی را با توجه به معیارهای ملی و بین المللی در توأمیت با نهادهای مماثل  فراهم نماییم و با در نظر داشت بازار کار زمینه های تحصیلات پژوهش محور را فراهم سازیم. همچنین گسترش دامنه رشته های تحصیلی در مؤسسه تحصیلات عالی فانوس یکی دیگر از موضوعات مهمی است که بانیان این نهاد در  راستای آن تلاش پیگیر و مؤثر انجام میدهند. مهمترین مسائل دیدگاهی این مؤسسه را می توان قرار ذیل فهرست نمود.

تقویت و ارائه  رشته های جدید؛

 برتریت اکادمیک و تثبیت جایگاه موسسه تحصیلات عالی فانوس در سطح ملی و بین المللی؛

تربیت محصلین با ارائه مهارتها، تجارب و دانش جدید به خاطر ظرفیت های مدیریتی با تدبیر و تغییرات گسترده؛

ارائه خدمات با کیفیت و معتبر علمی برای محصلین و علاقمندان تحصیل؛

ایجاد توامیت ها و ارتباطات  پایدار با سایر نهاد های تحصیلی ملی و بین المللی؛

داشتن پلان استراتیژیک اولیت بندی شده بخاطر رشد و رفاه آینده دانشگاه

 

ماموریت         Mission

 ماموریت موسسه تحصیلات عالی فانوس  این است تا با ارائه خدمات باکیفیت از قبیل فراهم ساختن زمینه تحصیلی، تولید دانش جدید و کاربرد آن در ساحه کار در زنده‌گی مردم و باشندگان کشور تغییرات سازنده و مثبت ایجاد نماید. فراهم کردن زمینه تحصیل برای جوانان کشور، بلند بردن کیفیت تحصیلی ، ایجاد رشته های جدید مطابق نیازمندی های بازار کار در جامعه، بوجودآوردن شعبات که خدمات باکیفیت درعرصه های تحقیق وپژوهش فراهم کند و ارائه تدریس معیاری تا فارغ التحصیلان این موسسه بتوانند درفضای آزاد ودموکراتیک برای بدست آوردن کار های رقابتی؛ ایجاد فضای سالم برای آموزش خوب، انکشاف اجتماعی، وحدت و همبستگی ملی پایه وسیع آن در جامعه وثبات درکشور رسالت اساسی این نهاد علمی میباشد.موسسه تحصیلات عالی فانوس با فراهم سازی زمینه تحقیق، تدریس و ایجاد تفاهمنامه های تبادل تجارب علمی در داخل و خارج کشور  سطح کیفیت زنده گی مردمان افغانستان را انکشاف میدهد.

مهمترین اهداف ما قرار ذیل است:

آموزش فعال باکیفیت،  خلاق و دوامدار؛

رشد و تربیت فرهنگ شهروندی؛

 آموزش مسؤولیت پذیری میان جوانان دانشجو؛

رقابت در عرصه فراهم سازی زمینه های تحصیلات معیاری با دیگر دانشگاه های؛

تربیت رهبران و مدیران متخصص، مسؤول و متعهد؛

فراهم سازی زمینه باز تحصیلی؛

نظارت و ارزیابی:      نظارت و بررسی از روند تدریس، بازنگری و تقویت نصاب درسی، و امور اداری

زمینه دست یابی به استقلالیت کامل مالی و اکادمیک در آینده

ارزشها         Values
مؤسسه تحصیلات عالی فانوس، به عنوان یک مرکز علمی- تحقیقی متعهد است تمامی برنامه ها و پلان های خویش را در روشنایی اساسات دین مبین اسلام ، قانون اساسی، قوانین نافذه،  استراتیژی ملی و  مقرراتی که از طرف وزرات تحصیلات عالی وضع می گردد، تنظیم و به اجراء بگذارد. روی این اصل، فانوس  به ارزش های ذیل ارج میگذارد:

 • ارزش دادن به شایستگی، کیفیت و خدمات سالم؛

 • رعایت برابری و تأمین نیازمندهای تحصیلی محصلین؛

 • احترام متقابل برای هر فرد و هر شهروند؛

 • اداره سالم و مدیریت مؤثر برنامه ها؛

 • ارج گزاری به ارزشهای علمی  و اسلامی؛

 • اهداف بلند مدت و استراتیژیک؛

 • تحصیلات عالی باکیفیت؛

 • تربیت آینده سازان  مسؤول و متعهد؛

 • حمایت از خلاقیت، ابتکار و نو آوری های علمی؛

 • تطبیق معیارهای اکادمیک؛

 • تقویت روحیه همدیگر پذیری و  وحدت ملی؛

 • حسابدهی از فعالیت ها و کارکردها ی  این نهاد؛

 • رعایت اصل مشارکت ملی استوار بر اصل شایسته سالاری؛