صفحه فیسبوک فانوس

فاکولته حقوق و علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی یکی از فاکولته های مربوط موسسه تحصیلات عالی خصوصی فانوس بوده که سال 1392 هجری شمسی تاسیس گردیده است. و از بدو تاسیس تلاش خواهد نمود تا کادرهای متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید چون فاکولته حقوق و علوم سیاسی مولد نیروی کار برای نهاد های عدلی و قضائی و همچنان سیاسی و اداری مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است. خصوصاْ در حال حاضر که بحث حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد، این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و فاکولته حقوق و علوم سیاسی را مکلف میسازد تا در آموزش نسل جوان نیاز های فعلی و آینده نهاد های عدلی قضائی و سیاسی اداری را مد نظر گرفته تا از یک جهت وجهه از دست رفته نهاد های عدلی و قضائی را در امر مبارزه با بی عدالتی و عدم حاکمیت قانون،  دوباره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، ادای رسالت نماید.

    مدت تحصیل در فاکولته حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی فانوس 4 سال میباشد، که دو سال اول دوره تحصیل، به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروس مشترک را با هم تعقیب مینمایند. در شروع سال سوم محصلان به دو رشته جدا گانه و تخصصی  تقسیم شده و به ادامه دروس شان میپردازند. رشته های متذکره به نام رشته علوم حقوقی و قضائی و رشته علوم سیاسی و اداری مسمی میباشند. هر یک از رشته های فوق الذکر فارغ تخصصی بوده و محصلان این فاکولته یکی از این دو رشته فارغ میگردند. 

      موسسه تحصیلات عالی فانوس مصمم برآنست تا کریکوم درسی جدید فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل را که به شکل معیاری و اساسی طرح ریزی شده است، تطبیق نماید

   فاکولته حقوق و علوم سیاسی در تعمیر مرکزی موسسه تحصیلات عالی فانوس ایجاد و فعال میگردد.

    شمولیت در فاکولته حقوق وعلوم سیاسی از طریق کانکور موسسه تحصیلات عالی فانوس و لوایح منظور شده وزارت محترم تحصیلات عالی فانوس صورت میگیرد.

   موسسه تحصیلات عالی فانوس مصصم برآنست، زمانیکه به کارهای عملی درین رشته نیاز بوجود آمد یک لابراتوار مسلکی و تخصصی مجهز را در داخل موسسه آماده و درخدمت محصلین خویش میگذارد.

در کتابخانه موسسه تحصیلات عالی فانوس یک بخش آن به کتب حقوق و علوم سیاسی اختصاص داده شده است.

-تمامی محصلین فاکولته دارای کارت هویت بوده که از طرف مدیریت محصلان برای شان توزیع می گردد.

-فاکولته حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی فانوس برای فعلاٌ به سویه لیسانس فارغ خواهد داد.

-موسسه تحصیلات عالی فانوس مصصم است تا یک نشریه را برای سایر رشته های خود منجمله حقوق و علوم سیاسی تاسیس و نشر نماید، و نیز آثار استادان محترم مربوطه خویش چاپ و عرضه کند.

-موسسه تحصیلات عالی فانوس مصصم است تا درآینده با درنظرداشت امکانات و معیاری های پذیرفته شده زمینه سیر علمی و کورس های ارتقای ظرفیت را برای یک تعداد از محصلین خود در یکی از کشور های آسیایی مساعد سازد.

-موسسه تحصیلات عالی فانوس مصصم است تا ارتباطات مسلکی و علمی خویش را برای بهترساختن رشته حقوق و علوم سیاسی با یکی از پوهنتون های بخش مربوطه کشور های پیشرفته تامین و تبادل نظر نماید.

-اوقات درسی در این رشته طبق نیاز مندی روزانه و شبانه عیار میگردد.

فاکولتهحقوق وعلوم سیاسی
سال تاسیس1392
مجموع کریدت 162  
تعداد دیپارتمنت4      دیپارتمنت
مضامین اختصاصی50    فیصد
مضامین عمومی30   فیصد
مضامین اختیاری وپوهنتون شمول20   فیصد