صفحه فیسبوک فانوس

فاکولته اقتصاد

موسسه تحصیلات عالی فانوس، در کنار سایر رشته های تحصیلی دوره ی لیسانس خویش با توجه به نیاز مندی های ذکر شده؛ مصمم بر آن شد تا فاکولته اقتصاد را مطابق به رهنمود وزارت محترم تحصیلات عالی و نصاب درسی جدید فاکولته محترم اقتصاد پوهنتون کابل و تحت نظر اساتید محترم متخصص و با تجربه ایجاد نماید.
   پوهنخی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی فانوس درحال حاضر تلاش می نماید تا با در نظر داشت امکانات موجود قادر به پاسخگویی و جذب منظم محصلین طبق لایحه و مقررات وضع شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی باشد.
   فاکولته اقتصاد موسسه تحصیلات عالی فانوس، در تعمیر فعلی این موسسه فعالیت اش را آغاز می نماید؛ اما هر گاه تعمیر فعلی نتواند پاسخگوی نیاز های مبرم این فاکولته را فراهم سازد، موسسه تحصیلات عالی فانئوس، تعمیر جدید و مناسب در سی را برای آن در نظر خواهد گرفت.
   قابل تذکر است که این فاکولته در چوکات دیپارتمنت های ذیل فعالیت اش را عملا در شروع سال 1393 هجری خورشیدی آغاز می نماید:
دیپارتمنت اقتصاد ملی 
دیپارتمنت امورمالی وبانکی   
دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات 
دیپارتمنت احصائیه و اکونومتری