صفحه فیسبوک فانوس

با در نظرداشت رعايت لايحه كريدت و تقاضاي اكثريت محصلين

 با در نظرداشت رعايت لايحه كريدت و تقاضاي اكثريت محصلين، امتحانات بيست فيصد سمستر هاي سوم و دوم تحصيلات عالي فانوس كه قرار بود بتاريخ ١٩ ثور آغاز گردد، الي يك هفته ديگر به تعويق انداخته شد و سر از تاريخ ٢٦ ثور آغاز ميگردد.
محصلين محترم مربوطه مطلع باشند