صفحه فیسبوک فانوس

شرایط شمولیت در موسسه تحصیلات عالی فانوس

 

داوطلبان موسسه تحصیلات عالی فانوس از طریق امتحان کانکور آزاد مطابق قانون، لوایح و مقرارت وزارت محترم تحصیلات عالی، نظر به پلان های پذیرش وامکانات این موسسه، با در نظر داشت انتخاب داوطلبان و علاقمندی شان به رشته های تحصیلی و با دریافت نمره معیاری به پوهنحی مورد علاقه شان معرفی می شوند.

موارد ضروری برای شمولیت در امتحان کانکور موسسه تحصیلات عالی فانوس:


  • داشتن سند( شهادت نامه) فراغت صنف دوازدهم.

  •  در صورت تداشتن اسناد (شهادت نامه) فراغت صنف دوازده، نمرات سه ساله تایید شده، لیسه مربوطه حتمی می باشد صرف برای (یک سمستر)
  •  بعد از ختم یک سمستر کاپی شهادت نامه حتمی است.
  •   خانه پری فورم مخصوص ترتیب شده موسسه طور دقیق، با مسولیت و مکمل.
  •  فوتو کاپی رنگه تذکره تابعیت.
  •  داشتن چهار قطعه عکس رنگه.