صفحه فیسبوک فانوس

نیاز های ثبت نام

 

داوطلبان موسسه تحصیلات عالی فانوس از طریق امتحان کانکور آزاد مطابق قانون، لوایح و مقرارت وزارت محترم تحصیلات عالی، نظر به پلان های پذیرش وامکانات این موسسه، با در نظر داشت انتخاب داوطلبان و علاقمندی شان به رشته های تحصیلی و با دریافت نمره معیاری به پوهنحی مورد علاقه شان معرفی می شوند.

موارد ضروری برای شمولیت در امتحان کانکور موسسه تحصیلات عالی فانوس:

 

  • داشتن سند( شهادت نامه) فراغت صنف دوازدهم.

  •  در صورت نداشتن اسناد (شهادت نامه) فراغت صنف دوازده، نمرات سه ساله تایید شده، لیسه مربوطه حتمی می باشد صرف برای (یک سمستر)

  •  بعد از ختم یک سمستر کاپی شهادت نامه حتمی است.

  •   خانه پری فورم مخصوص ترتیب شده موسسه طور دقیق، با مسولیت و مکمل.

  •  فوتو کاپی رنگه تذکره تابعیت.

  •  داشتن چهار قطعه عکس رنگه.