پوهنځی اقتصاد

معرفی مختصر پوهنځی

پوهنحی اقتصاد یکی از پوهنحی های مهم، موفق و کامیاب پوهنتون فانوس میباشد. این پوهنحی در سال 1393 در چوکات پوهنتون فانوس ایجاد گردید که از آن زمان تاکنون سه دور فارغ التحصیلان خویش را به جامعه تقدیم نموده است. این پوهنحی داراي چهار ديپارتمنت (مالي و بانكي، اداره و تشبثات، احصائيه و اكونومتري و اقتصاد ملي) مي باشد. استادان مشغول در اين پوهنحي به دو دسته استادان دايمي و استادان مدعو تقسيم شده اند كه استادان دائمي در سطح پوهنحي به تعداد 8 تن و استادان مدعو به تعداد 23 تن مي باشد.استادان با تجربه و با درجات بلند تحصیلی ماستر و دکترا به پیش برده میشود.
اين پوهنحي دارای تعمیر مستقل بوده و دارای (18 ) صنف درسی به سایزهای مختلف بوده و در حال حاضر (31) تن استادان ذکور و اناث در این پوهنحی بگونه مدعو و کادری مصروف تدریس می باشند.
در مجموع در سه تایم صبح زود، روزانه و شبانه حدود (472) محصل مصروف فراگیری دروس می باشند که تقریبا (58) نفر آن را طبقه اناث و تباقی آن را (114) ذکور تشکیل می دهد. شمولیت در این پوهنحی از طریق کانکور صورت گرفته و پس از مصاحبه حضوری محصلین به این پوهنحی جذب می گردند.
از ویژه گی های دیگر این پوهنحی داشتن کتابخانه مجهز، و خدمات انترنتی با سرعت عالی و رایگان برای استفاده محصلین میباشد.

کورس های تقویتی

پوهنحی اقتصاد در پهلوی اینکه درس های نیاز بازار را مطابق نصاب تجدیده وزارت تحصیلات عالی تدریس مینماید کورس های تقویتی و ارتقا ظرفیت را نیز برای محصلان برگزار مینماید.
1. QuickBooks Accounting
2. Minitab
3. Tally ERP
4. SPSS
نرم افزار SPSS
 تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
 انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و …
 تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و …
 انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته
 تهيه انواع طرح‌هاي آماري
 انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس
 تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني
 ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته
 محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي
 انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته
برگزاری سیمینار ها و کنفرانسی علمی

سیمینار اثرات نرخ ارز برای محصلان
معرفی دیپارتمنت ها

معرفی دیپارتمنت امور مالی و بانکی
دیپارتمنت مالی و بانکی یکی از دو دیپارتمنت پوهنځی اقتصاد بوده که این دیپارتمنت مطابق کریکولم این موسسه بعد از سمستر ششم رشته بندی شده و در دو سمستر باقی مانده علاوه بر مضامین مشترک، مضامین تخصصی دیگر که ذیلاً آنها معرفی خواهند شد. این دیپارتمنت از سال تأسیس موسسه تحصیلات عالی فانوس ایجاد شد و فعلا دارای 63 محصل بوده که 18 نفر اناث و 45 نفر ذکور می باشد. مجموع کردیت های آن به 142 می رسد که با توجه به مضامین:
پوهنتون شمول که شامل؛ (ثقافت اسلامی برای 8 سمستر، انگلیسی، مکاتبات اداری و تاریخ معاصر)؛ مضامین اختیاری که شامل؛ (جامعه شناسی، محیط زیست، مبادی حقوق و روانشناسی)؛
مضامین اساسی که شامل؛ (ریاضی 1 و 2، مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت، ارتباطات تجاری، احصائیه، احتمالات، منابع بشری، رفتار سازمانی، مدیریت تعارض، روش تحقیق 1 و 2، مدیریت سیستم های معلوماتی، تحقیق کاربردی، مبانی بازاریابی و مدیریت استراتیژیک)؛ و مضامین تخصصی که شامل؛ (محاسبه مالی 1 و 2، سنجش های اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، پول و ارز، بانکداری، تاریخ نظریات اقتصادی، اقتصاد مدیریت، سنجش و مدیریت مصارف، مدیریت کنترول و کیفیت، مدیریت تولید و عملیات، حقوق تجارت، تجارت بین الملل، مدیریت مالی، مبانی رشد و توسعه اقتصادی، بودجه، کنترول تفتیش، مدیریت پروژه، تجارت الکترونیکی، بازارهای مالی و پولی، مدیریت بیمه و خطرات مالی، تحلیل راپورهای مالی، مالیه عمومی و مالیه دهی، اقتصاد و بانکداری اسلامی، سیاست های اقتصادی و منوگراف) می باشد که در مجموع این نصاب درسی 58 مضمون را به خود اختصاص داده است.

معرفی دیپارتمنت اداره و تشبثات

دیپارتمنت اداره و تشبثات یکی از دو دیپارتمنت پوهنځی اقتصاد بوده که دیپارتمنت ذكر شده مطابق کریکولم این موسسه بعد از سمستر ششم رشته بندی شده و در دو سمستر باقی مانده علاوه بر مضامین مشترک، مضامین تخصصی دیگر که ذیلاً آنها معرفی خواهند شد. این دیپارتمنت از سال تأسیس موسسه تحصیلات عالی فانوس ایجاد شد و فعلا دارای 100 محصل بوده که 20 نفر اناث و 80 نفر ذکور می باشد. مجموع کردیت های آن به 142 می رسد که با توجه به مضامین:
پوهنتون شمول که شامل؛ (ثقافت اسلامی برای 8 سمستر، انگلیسی، مکاتبات اداری و تاریخ معاصر)؛ مضامین اختیاری که شامل؛ (جامعه شناسی، محیط زیست، مبادی حقوق و روانشناسی)؛
مضامین اساسی که شامل؛ (ریاضی 1 و 2، مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت، ارتباطات تجاری، احصائیه، احتمالات، منابع بشری، رفتار سازمانی، روش تحقیق 1 و 2، مدیریت سیستم های معلوماتی، تحقیق کاربردی، مباني اقتصاد، مبانی بازاریابی و مدیریت استراتیژیک)؛ و مضامین تخصصی که شامل؛ (محاسبه مالی 1 و 2، سنجش های اقتصادی، پول و ارز، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، سنجش و مدیریت مصارف، رشد و توسعه اقتصادي، اقتصاد مديريت، مدیریت کنترول و کیفیت، مدیریت تولید و عملیات، اقتصاد بين الملل، تجارت الكترونيك، حقوق تجارت، بانكداري، تاريخ نظريات اقتصادی، رفتار مصرف كننده، مديريت تشبثات كوچك، مديريت تعارض، تئوري كارآفريني و خلاقيت، تهيه و تداركات، سرمايه گذاري، توسعه سازمان و مديريت تحول، مدیریت پروژه و منوگراف) می باشد که در مجموع این نصاب درسی 57 مضمون را به خود اختصاص داده است.