نصاب دانشکده ژورنالیزم

سمستر اول عمومی:

شماره کود مضمون نام مضمون نوعیت مضمون عملی تعداد کریدت نظری پیش نیاز
1 111JG ثقافت اسلامی دانشگاه شمول   1 ندارد
2  122JG دستور زبان انگلیسی ویژه­ی ژورنالیزم اساسی   2 ندارد
3 JG 133 دستور زبان فارسی دری اساسی   2 ندارد
4 JG 144 دستور زبان پشتو اساسی   2 ندارد
5 JG 155 مبانی ارتباطات همگانی تخصصی   4 ندارد
  JG 166 مبادی حقوق اساسی   2 ندارد
6 JG 177 مبانی ژورنالیزم تخصصی   4 ندارد
7 JG 277 مبادی اقتصاد اساسی   2 ندارد
مجموع کریدت 19 کریدت

سمستر دوم عمومی:

شماره کود مضمون نام مضمون نوعیت مضمون عملی تعداد کریدت نظری پیش نیاز
1  111JG ثقافت اسلامی دانشگاه شمول   1 ندارد
2  122JG دستور زبان انگلیسی ویژه­ی ژورنالیزم اساسی   2 ندارد
3 JG 133 دستور زبان فارسی دری اساسی   2 ندارد
4 JG 144 دستور زبان پشتو اساسی   2 ندارد
5 JG 255 روان شناسی دانشگاه شمول   2 ندارد
6 JG 288 اساسات  کمپیوتر اساسی   2 دارد
7 JG266 وسایل ارتباط همگانی اساسی   4 ندارد
8 JG 299 تاریخ رسانه های جهان اساسی   4 ندارد
مجموع کریدت 19 کریدت

سمستر سوم عمومی:

شماره کود مضمون نام مضمون نوعیت مضمون عملی تعداد کریدت نظری پیش نیاز
1  111JG ثقافت اسلامی دانشگاه شمول   1 ندارد
2 JG 322 مبادی جامعه شناسی اختیاری   2 ندارد
3 JG 333 روش تحقیق دانشگاه شمول   2 ندارد
4 JG 334 تاریخ رسانه های افغانستان اساسی   4 ندارد
5 JG 355 اخلاق و حقوق در ژورنالیزم تخصصی   4 ندارد
6 JG 336 روابط عمومی اساسی   4 دارد
7 JG 177 محیط زیست اختیاری   2 ندارد
مجموع کریدت 19 کریدت

سمستر چهارم عمومی:

شماره کود مضمون نام مضمون نوعیت مضمون عملی تعداد کریدت نظری پیش نیاز
1  111JG ثقافت اسلامی دانشگاه شمول   1 ندارد
2 JG411 ژورنالیزم صلح اساسی   2 ندارد
3 JG422 تحیقق در سانه های همگانی اساسی   4 ندارد
4 JG422 حقوق رسانه ها اساسی   2 ندارد
5 JG433 مخاطب شتاسی اساسی   2 ندارد
6 JG444 پالیسی عامه اختیاری   2 ندارد
7 JG455 کمپیوتر اساسی   2 ندارد
8 JG466 جامعه شناسی ژورنالیزم اساسی   2 ندارد
9 JG477 نظام مطبوعات تخصصی   2 ندارد
مجموع کریدت 19 کریدت

سمستر پنجم رادیو- تلویزیون:

شماره کود مضمون نام مضمون نوعیت مضمون عملی تعداد کریدت نظری پیش نیاز
1 JR611 ثقافت اسلامي دانشگاه شمول   1 ندارد
2 JR544 تخنیک تلویزیون تخصصی 4 ندارد
3 JR644 فن بیان و گویندگی تخصصی 4 ندارد
4 JR655 گزارش­گری جنگ تخصصی   2 ندارد
5 JR666 گونه های اطلاعی(مصاحبه) تخصصی 4 ندارد
6 JR677 برنامه های رادیویی تخصصی 4 ندارد
مجموع کریدت 21 کریدت

سمستر هفتم رادیو-تلویزیون:

شماره کود مضمون نام مضمون نوعیت مضمون عملی تعداد کریدت نظری پیش نیاز
1 JR711 ثقافت اسلامي دانشگاه شمول   1 ندارد
2 JR733 گزارش نویسی در رسانه تخصصی 4 ندارد
3 JC766 آیین نگارش اساسی 2 ندارد
4 JR755 برنامه های تلویزیونی تخصصی 4 ندارد
5 JR766 اسکریپت نویسی تخصصی 2 ندارد
6 JR888 تصحیح و تدوین تخصصی 4 ندارد
7 JR788 اصول روابط بین الملل

 

اختیاری   2 ندارد
مجموع کریدت 19کریدت

سمستر هشتم رادیو- تلویزیون:

شماره کود مضمون نام مضمون نوعیت مضمون عملی تعداد کریدت نظری پیش نیاز
1 JR811 ثقافت اسلامي دانشگاه شمول   1 ندارد
2 JR822 اعلانات در رادیو و تلویزیون تخصصی 4 ندارد
3 JR844 ژورنالیزم تحقیقی تخصصی 4 ندارد
4 JR866 جغرافیای سیاسی برای ژورنالیزم اختیاری 4 ندارد
5 JR899 مونوگراف نویسی دانشکاه شمول   2 ندارد
6 JC823 تاریخ سیاسی جهان اختیاری   4 ندارد
مجموع کریدت 19 کریدت